El Centre Residencial d’Inserció Sòcio-Laboral per a Joves Casa de Joves Vila-Seca, està situat a la comarca del Tarragonès, concretament a Vila-Seca.

habitació blava Casa de JovesLa Casa de Joves Vila-Seca, porta a terme un projecte destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc en que es troba un sector de la p0blació adolescent fins els 21 anys.

Aquesta residència esta integrada dins de la xarxa de serveis que depenen de l’Àrea de suport al jove tutelat i ex tutelat ( ASJTET) , dins del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. És un centre amb 14 places concertades.

La Casa de Joves Vila-Seca és un recurs alternatiu a la família des d’on s’ha de facilitar una resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials, procurant un desenvolupament dels joves atesos, encaminat a l’emancipació personal.

És un recurs de caràcter temporal i comporta que des del moment de l’ingrés d’un jove, s’iniciï el procés educatiu i sociolaboral corresponent que té com a finalitat la inserció i l’emancipació del jove.

La residència suposa una mesura complementària al procés d’independència del jove, una forma de recolzament al procés iniciat majoritàriament des dels centres residencials d’acció educativa.

Podríem definir l’estil de centre com a participatiu, en el sentit que hi ha una responsabilitat compartida pel que fa a l’organització, gestió i avaluació del funcionament de la institució per part de tos els actors.

La tipologia dels joves que s’han d’atendre a la Casa de Joves Vila-Seca, en general, estarà  caracteritzada per:

 – Joves en edats compreses entre els 16 i els 20 anys.

 – Tutelats i ex tutelats.

 – Amb capacitat de ser independents.

 – Amb disposició de treballar i/o situació d’iniciar-lo.

– Provinents, en la seva majoria d’estada en CRAE’s i amb voluntat d’ autonomia per poder-se emancipar.

 – Amb dificultats sociofamiliars greus que dificulten el retorn al nucli.

Els objectius que treballem són els següents:

– Respectar i donar a conèixer els drets i obligacions fonamentals del jove atenent els aspectes bàsics: alimentació, higiene, descans, tenir cura de si mateix, relacions, formació i promoció social.

– Promoure la valorització, el sentiment de pertinença al centre i el respecte a persones i objectes.

– Donar una atenció individualitzada en el seu pas per la residència, atenent la integració i adaptació durant la seva estada i finalment l’emancipació.

– Aconseguir un equilibri entre els espais institucionals educatius i els no educatius, i entre els de caràcter públic i els de caràcter privat.

– Potenciar que els joves ocupin diferents llocs i es relacionin fora de la institució.

– Fomentar la responsabilitat individual.

– Afavorir sentiments de pertinença a la comunitat que projectin cap a l’àmbit social més ampli.

– Possibilitar espais de paraula on el jove sigui escoltat, es tinguin en compte els seus interessos i pugui instituir, atenent a les particularitats i moments de cadascú.

Les relacions institucionals amb l’entorn es plantegen essencialment al voltant de les institucions públiques, de les empreses, dels centres d’inserció laboral, l’OTG i els espais esportius,  mantenint una actitud flexible i oberta per a possibles cooperacions amb altres institucions que existeixin o puguin sorgir en el municipi.

D’aquests valors es deriven les següents actituds:

– Cap als altres: Tolerància, participació, solidaritat, respecte.

– Cap a un mateix: Autonomia, coneixement de les pròpies possibilitats, interès per superar-se, responsabilitat, actitud crítica i reflexiva, creativitat i esforç.

– Cap al treball: Planificació i constància en el treball i l’estudi, activitats formatives o pre laborals, autonomia i cura.

Ja que creiem que Educar és afavorir que el subjecte esdevingui un ésser social,entenem el subjecte de l’educació com un ésser actiu, responsable segons l’edat i condició de les conseqüències dels seus actes. Amb aquesta definició considerem el subjecte de l’educació com a subjecte social, efecte d’un lloc de determinacions familiars, socials, econòmiques, però responsable de les seves eleccions.