PRESENTACIÓ DEL CENTRE

El CRAE Collbató està situat a la localitat de Collbató al Baix Llobregat. És un centre residencial per a infants i adolescents tutelats per la DGAIA, que neix fruit de la reubicació del CRAE Alt Penedès a finals del 2013.

La proposta d’ubicació al municipi de Collbató i de que disposi de 10 places sorgeix de la voluntat de l’entitat i de la mateixa DGAIA d’apostar per un model de recurs de dimensions reduïdes que pugui apropar-se el més possible a l’ambient familiar. La proximitat amb el veïnat, amb l’escola, amb les famílies dels altres nois/es, i amb l’entorn natural de la muntanya de Montserrat, significa per a aquest projecte la possibilitat d’arrelar-se a un lloc, i uns valors que volem treballar especialment amb els infants i adolescents que hi resideixin.

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

El  CRAE Collbató és un Centre Residencial d’Acció Educativa, on hi resideixen nois d’edats compreses entre 12 y 18 anys , que té la guarda dels joves que atén, i que són derivats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  del Departament  de Benestar  Social i Família de la Generalitat  de Catalunya,  segons decret 284/2002 de 19 de novembre. Per tant, totes les places que ofereix són amb conveni  amb aquest organisme. El Centre és fa càrrec dels joves tutelats per aquesta Direcció General que per la seva edat, característiques personals i informe tècnic corresponent puguin beneficiar-se d’aquest recurs.

Treballem amb un equip de 9 educadors/es socials més una direcció i personal auxiliar de manteniment, on dia a dia acompanyem a quests joves a una integració social dins el territori i a un  acompanyament en el seu procés d’autonomia, tant a nivell formatiu, laboral i quotidià.

 

OBJECTIUS GENERALS

  1. Treballarem per aconseguir que l’estada del jove al centre sigui el menor temps possible.
  2. Desenvoluparem la nostra activitat per tal d’aconseguir assolir amb el jove les competències, que pel seu nivell de desenvolupament psico-bio-social li pertocaria, des d’un anàlisi inicial, avaluant i partint del nivell on es trobi en el moment d’ingrés

 

POBLACIÓ ATESA

Durant el 2017 hem atès un total de 15 joves.

El nostre client principal és la DGAIA. Treballem amb diferents Efi’s ( equip funcional d’infància) segons la localització del nucli familiar de cada jove.