CRAE Llars Torre Vicens Servei residencial amb atenció educativa per infants i adolescents tutelats per la DGAIA ubicat al municipi de Lleida (Segrià), al barri del Secà de Sant Pere. El projecte de CRAE Llars Torre Vicens distribueix el grup en 4 pisos (llars) i planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals i la integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Lleida.

CRAE Llars Torre Vicens, CeS-0811001-G_Llars Infantils Torre Vicens_2.jpgntre Residencial d’Acció Educativa , un centre d’acció educativa de 32 places en el qual resideixen temporalment  infants i adolescents de 3 a 18 anys,  als quals se’ls aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la proposta de mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents.

Aquest servei residencial va ser creat al desembre de 1792, en rebre, la Comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicens de Paül, l’encàrrec de recollir i atendre els infants mancats d’un ambient familiar sota els principis d’aquella època.

Actualment, la Generalitat de Catalunya té la gestió directa de les Llars, una part la gestiona como instal·lació pròpia i l’altra delega la seva gestió. Aquesta és la que gestiona Actua SCCL  des d’abril del 2007.

Les Llars Torre Vicens són un recurs residencial socioeducatiu amb l’encàrrec, per part de la Generalitat, de la guarda i educació dels infants que hi resideixen, mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora o un altre recurs que s’adapti a les seves necessitats i característiques, garantint l’atenció a les seves necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials. Contemplen l’atenció directa les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

L’objectiu prioritari  és el de reproduir al màxim les condicions, l’ambient, el funcionament, el contingut i la forma del nucli familiar, per això es treballa amb elements facilitadors per tal que es doni un ambient acollidor: una educació multidireccional, integral e  integradora.

Així, els objectius queden estructurats en deu àmbits, que diferenciarem segons l´etapa on es trobi l’infant: els itineraris de cada infant els subdividim en tres fases: acollida, estada i desinternament. Per cada una d’aquestes fases es corresponen objectius específics en cada àmbit:

  1. Salut (inclou alimentació, higiene, aspecte personal i son)
  2. Equilibri emocional i comprensió de la realitat (inclou les relacions personals positives i la participació a la vida en grup),
  3. Autonomia i responsabilitat (inclou la capacitat d’actuació i de manifestar la pròpia identitat i les seves opcions).
  4. Formació
  5. Joc i lleure
  6. Família
  7. Suport comunitari
  8. Identitat sociocultural
  9. Orientació i inserció laboral
  10. Atenció a necessitats especials.