Crae Toni Inglès  servei residencial amb atenció educativa per 20 infants i adolescents tutelats per la DGAIA ubicat al municipi de Vilafranca del Penedès  El projecte de Centre es distribueix en 2 grups educatius diferenciats, i planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals, i l’integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Vilafranca del Penedès.

 

IMG_0035El  CRAE  Toni  Inglès està ubicat al barri de Sant Julia de Vilafranca del Penedès i ofereix 20  places  residencials d’acció educativa per a infants i adolescents d’entre 3 i 18 anys, dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància  i  Adolescència (DGAIA), als quals s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, mentre no poden retornar amb la seva família d’origen o se’ls troba una família acollidora, d’acord amb la proposta de mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents. És un centre propi, de la generalitat de Catalunya, amb gestió delegada.

La  missió prioritària és garantir la protecció efectiva dels menors, alhora que se’ls facilita una resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials, i reproduint el màxim possible les condicions  de   vida   d’una  família, amb  un  tracte  afectiu, un ambient acollidor  i  una  vida  quotidiana personalitzada que contribueixin al creixement harmònic i estable dels infants i adolescents.

Es pretén que els infants i adolescents siguin al centre el mínim de temps possible. Per tant, es  treballa  pel  retorn  d’aquests  al  nucli  familiar,  en  acolliment  parental,  simple  o preadoptiu o en qualsevol altre recurs que s’adeqüi a les necessitats i característiques de cada infant, adolescent o jove. En el cas d’aquests últims es treballa per tal que cada jove pugui assolir la plena autonomia amb les màximes garanties.

La funció fonamental del CRAE Antoni Inglés, de forma coherent amb la missió, és la d’oferir una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greus dificultats; de forma temporal a aquells infants i adolescents que no poden romandre en el seu nucli familiar.

Aquesta funció suposa, com a mínim:

Atenció integral a tots els menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics corresponents, per a contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal.

Garantia  de  cobertura  de  necessitats  bàsiques  dels  menors:  higiene, alimentació, suport afectiu, vestuari, educació, formació, lleure i salut.

Suport al desenvolupament equilibrat de la persona, tot proporcionant una educació integral i compensadora.

Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o l’avaluació inicial.

Coordinació amb d’altres serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i protecció a tots els joves.

Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família d’origen o, en cas contrari, l’acolliment en família extensa o aliena.

Afavorir la transició entre la vida al CRAE i la plena autonomia personal.

Oferir  un  acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de  l’autonomia personal.

Potenciar l’educació integral dels joves pel que fa a la dimensió personal, relacional, laboral i formativa.

Incidir de manera especial en el seu procés d’inserció sociolaboral.

L’infant, l’adolescent o el jove que resideixi al CRAE Toni Inglès passarà per tres etapes fonamentals: l’ingrés, la permanència i el desinternament. Totes tres etapes tenen característiques diferenciades i suposen unes necessitats i per tant objectius diferents.

Per tal de donar ple compliment a la missió, la metodologia educativa se inspira en les següents línies estratègiques: prevenció, coordinació i comunicació, participació, coeducació.

Adaptada a cada moment a les necessitats individuals de l’infant   i   l’adolescent,   tenint   en   compte   les   seves   característiques.  Aquest  principi afecta  directament  l’organització  de  la  convivència i l’atenció als infants i  adolescents d’acord amb les necessitats de cada un d’ells. Comporta també un canvi de patrons del model d’atenció als infants i adolescents, pel que fa a l’observació inicial,  la valoració i el pla educatiu  individualitzat, fet que l’allunya del model assistencial.

Es proporcionen recursos a l’infant i adolescent perquè sigui partícip actiu del  seu procés evolutiu: explicant-li els possibles beneficis que té per a ell la implicació  en  el  seu  propi  aprenentatge,  participant  en  la  seva  pròpia  anàlisis de necessitats, en l’elaboració del PEI, a més de facilitar-li l’accés als recursos i formació