El CRAE Vilobí és un Centre d’Acció Educativa, que té la guarda dels joves que atén, i que són derivats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat  de Catalunya. Per tant, les 12 places que ofereix són conveniades  amb dit organisme. El Centre és fa càrrec dels joves tutelats per aquesta Direcció General que per la seva edat i característiques personals  puguin beneficiar-se d’aquest recurs.

El projecte està ubicat a Vilobí del Penedès. Comarca del Alt Penedès.

La proposta d’ubicació així com que disposi de 12 places, sorgeix de Ia voluntat d’apostar per un model de centre de dimensions reduïdes que pugui apropar-se tant com sigui possible a l’ambient familiar i tenir un impacte en el territori assumible per Ia comunitat del municipi. La proximitat amb el veïnat, amb l’escola, amb les famílies dels altres nois/es i amb l’entorn natural del Penedès, significa per a aquest projecte la possibilitat de treballar els valors de pertinença, arrelament i respecte a aquest entorn, així com de gaudir d’un lloc privilegiat amb els infants i adolescents que hi resideixin.

Els estudis de resultats escolars de joves tutelats solen donar resultats inferiors que la resta de població ; es per això que al nostre projecte li  donem especial rellevància als resultats acadèmics dels nois.

Las característiques mes destacades de la població amb la que treballem son:

  • Joves i infant amb famílies de referencia al territori
  • Repartiment de les línies d’edat molt equitativa, on preval la mitja de 16 anys.
  • Joves que majoritàriament no han viscut al carrer.
  • Nois amb processos d’aprenentatge trencats, però amb uns mínims d’hàbits assolits, els quals faciliten molt la integració del jove als diversos recursos.
  • Tenen un perfil amb processos vitals en clara millora.
  • Nois molt arrelats i vinculats al territori.

Des de el projecte realitzem coordinacions acurades amb les famílies de procedència dels joves. El tracte entre centre i famílies és molt col·laborador, amb coordinacions habituals i confiança de les dues parts.

Tots els aspectes que hem citat anteriorment influencien molt positivament en el desenvolupament de la nostra tasca educativa. Ja que les relacions jove, projecte, família, EAIA i comunitat es un aspecte clau en el èxit dels  processos educatius significatius para el jove.