El Pis de Joves Vilafranca del Penedès va ser engegat per la nostra cooperativa des- de l’any 2005. Al llarg d’aquest temps el Pis de Joves Vilafranca s’ha anat adaptant tant a les característiques i necessitats de la població atesa com a la canviat conjuntura socioeconòmica, ajustant els requisits d’entrada, modificant la ubicació del servei dins del mateix municipi de Vilafranca i augmentant el nombre de places .
Es tracta d’un recurs residencial temporal i voluntari per a joves ex tutelats majors de 18 anys que necessiten finalitzar i/o consolidar l’itinerari iniciat a la minoria d’edat en el sistema de protecció autonòmic. Aquest programa te l’objectiu de prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba el sector de població adolescent integrada per joves sense referents familiars vàlids, per tal d’afavorir el seu procés d’emancipació i procurar la seva integració sociolaboral. Aquest pis es troba en la orbita del Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex-tutelat (ASJTET)
L’objectiu general es que al final de l’itinerari siguin capaços de planificar i gestionar els diferents aspectes que comporta una vida emancipada i autònoma.
Els joves atesos són, joves que han estat emparats, poc o molt de temps, pel sistema de protecció d’infància. El període de tutela d’aquests joves s’ha allargat fins a la seva majoria d’edat, arribant als 18 anys amb els escassos recursos propis d’un jove que disposa d’una xarxa de relacions molt limitada per fer front a la seva emancipació.
La situació de tutela, legal i econòmica, s’acaba amb la majoria d’edat i els joves es veuen obligats a emancipar-se prematurament en una societat, la catalana actual, on l’edat d’emancipació de la població normalitzada s’endarrereix fins passada la trentena per les dificultats d’accés als habitatges i la precarietat laboral. Acabat el procés d’emparament com a menors d’edat, la major part dels joves tutelats no poden fer ús de la seva xarxa familiar i es veuen obligats a fer-se càrrec d’ells mateixos, de les seves despeses i, en alguns casos, de les de part de la seva família d’origen: han de ser adults molt abans que la resta de joves catalans.
L’acció educativa desenvolupada des de la nostra entitat té un objectiu principal, vertebrador del treball educatiu que es realitza conjuntament amb el jove adolescent: el de portar a terme un procés d’entrenament de la autonomia mitjançant el desenvolupament de competències que potenciaran la seva situació d’emancipació futura.
D’aquest objectiu es desprenen las següents orientacions metodològiques:
Metodologia activa participativa.
Els joves com protagonistes principals del seu propi procés d’aprenentatge, autonomia i emancipació
Metodologia motivadora.
Metodologia individual ( tutories i seguiment)
Metodologia grupal ( assemblees)

 

 Els criteris d’accés al recurs son els següents.

Tenir entre 18 i 21 anys (el temps mitjà d’estada al pis d’autonomia és d’uns 2 anys aproximadament).

Haver estat tutelats per l’Administració.

Haver assolit un estat de maduresa i autonomia personal que els permeti la seva autogestió i la convivència en un pis d’autonomia:

Estar preparat / a per una primera anàlisi del seu nivell d’autonomia, que requereix d’uns mínims per poder afrontar el procés.

Comprometre amb el procés de desenvolupament de competències per a la seva futura emancipació, de forma pro activa. Això comporta estar disposats a dur a terme un procés d’entrenament de l’autonomia per a l’emancipació.

Disposar d’uns recursos econòmics suficients per fer front al seu sosteniment

Accedir de forma voluntària i establir un pacte amb l’Administració i l’Entitat que gestiona el pis en relació al Reglament de Règim Intern (RRI).