pisperadonesjovesEl pis per dones joves, ubicat a la vegueria Penedès, pretén ser un recurs per totes aquelles noies/dones majors de 18 anys, que es considera que estan en risc d’exclusió social i que necessitin   un   acompanyament   educatiu   en   l’entrenament   de   competències d’autonomia per l’emancipació.

Es tracta d’un recurs residencial temporal i voluntari destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc en què es troba el sector de població integrada per dones sense  referents  familiars  vàlids,  per  tal  d’afavorir  el  seu  procés  d’emancipació  i procurar la seva integració sociolaboral.

Les dones són un col·lectiu  tal com apunta el soc (Servei d’ocupació de Catalunya) que presenta dificultats  en la inserció laboral, les estadístiques apunten les formes diferents d’integrar-se al mercat de treball assalariat, més precàries que els homes. Les desigualtats salarials, la forta segregació per gènere, la major presència de les dones en treballs temporals, a temps parcial i en les categories més baixes com algunes de les desigualtats que les dones afronten en el mercat laboral actual. Si això li afegim que parlem de dones en situació d’exclusió social per manca d’habilitats socials , competències formatives i un entorn desavantatjós.

L’educador/a elabora conjuntament i pactant el Pla d’Autonomia Individual amb cada dona, que contempla accions educatives individuals planificades, i també s’encarrega de realitzar accions conjuntes que fomenten la convivència entre les dones i veïns.

Per tant, els principals àmbits i objectius generals que es treballen en el pis són:

* Feina * Vivenda * Relació amb la comunitat * Estalvi * Jurídic

 Els criteris d’accés al recurs son els següents.

Les dones que accedeixen al pis d’autonomia ho fan amb l’objectiu de desenvolupar competències per a la seva futura emancipació, per això, hi ha alguns requisits mínims de partida per a l’accés al pis  que s’hauran de tenir en compte:

*Tenir entre 18 i 35 anys.

*Haver assolit un estat de maduresa i autonomia personal que els permeti la seva autogestió i la convivència en un pis d’autonomia.

* Comprometre’s amb el procés de desenvolupament de competències per a la seva futura emancipació, de forma pro activa. Això comporta estar disposades a dur a terme un procés d’entrenament de l’autonomia per a l’emancipació.

*Disposar d’uns recursos econòmics suficients per fer front al seu sosteniment. En el cas de dones que no tinguin ingressos econòmics inicials existeix la possibilitat de realitzar un contracte a la empresa d’inserció Nou set un cop finalitzat aquest.

*Accedir de forma voluntària i establir un pacte amb l’Entitat que gestiona el pis en relació al Reglament de Règim Intern (RRI).